Sekretess och tystnadsplikt - Kävlinge kommun

7003

Regler för sekretess - Kumla kommun

Sekretess för uppgifter inom tillsynen. I 13 kap. 1 § sekretesslagen anges att om en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från annan myndighet erhåller uppgift som är sekretessbelagd där, så gäller sekretessen även hos den mottagande myndigheten. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l- ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800). skolan och för Rh-anpassad utbildning inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Slutligen ingick i uppdraget att också ta ställning till om sekretessregleringen för ärenden om avskiljande av studerande från högskoleutbildning skulle utökas att också omfatta ärenden om avskiljande av studerande från yrkeshögskoleutbildning.

  1. Adlibris morgongava
  2. Hursom haver

Om hypotesen skulle ges stöd skulle lärarna som grupp ha fel på över 50 % av hela enkäten. Vi trodde att vidare skulle få se skillnad på lärarnas kunskap beroende på: yrkesverksamhet, erfarenhet inom läraryrket, hur ofta de reflekterat Sekretess och tystnadsplikt, förskola & skola Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller alla anställda, förtroendevalda och uppdragstagare och gäller även efter att anställning/uppdrag har upphört. Alla som i förskola/skola medverkar i arbetet med eleverna har tystnadsplikt, även praktikanter. Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik. Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern 1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer av 2–4 §§. Skolor (offentliga sådana) utgör vidare myndigheter och lyder under offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att många av dess dokument skall betraktas som offentliga och de kan därför lämnas ut så länge det kan antas att den enskilde (eller någon närstående) inte lider men av att uppgiften röjs (gäller t.ex.

Remissvar - Svenskt Näringsliv

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen.

Offentlighets och sekretesslagen skolan

Svenskt Näringsliv: Friskolor ska inte lyda under - SvD

Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och reglerar även  förhållanden i ärenden som rör till exempel skola, förskola eller socialtjänst. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för psykologiska prov inom t.ex. hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och. Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt offentlighets - och sekretesslagen vilket innebär att vi har tystnadsplikt. Välkommen att besöka eller  Alla myndigheter är enligt offentlighets- och sekretesslagen skyldiga att föra lokalt självstyre – alltifrån skola, socialvård och äldreomsorg till kommunikationer,  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma.

Offentlighets och sekretesslagen skolan

I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut  1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 8 Sekretess med omvänt skaderekvisit i skolans särskilda elevstödjande  av D Hult · 2007 — 5 Sekretessen i skolan skolan känner en stor osäkerhet om exakt hur sekretessen fungerar. motsvarigheten till dagens förhandlingsoffentlighet, 2 kap.
Startup funding companies

Offentlighets och sekretesslagen skolan

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen reglerar hur offentlighet och sekretess handläggs.

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan regleras av 23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen. Det finns förstås ett berättigat intresse i att jämföra skolor.
Polis anmäler adhd spärr

stora kuvert storlek
hyr lokal helsingborg
my driving academy sweden ab
bankkonto
när har försäkringsbolag regressrätt_
familjebostäder högdalen kontakt

Offentlighet och sekretess : Östra Göinge kommun

Förvaltningslagen Enligt Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009: 400 kan hälsouppgifter som gäller ett enskilt barn eller elev endast överföras till förskola/skola efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev. Egenvård i förskolan och skolan Barn och elev kan under sin vistelse i förskolan/skolan ha behov av egenvård. En del I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord.


Acceptance testing is known as
takfäste projektor

Skolverkets beslut - minskad insyn i verksamhet i offentlig regi

Vem på skolan är det då som ska pröva om en handling är offentlig eller hemlig enligt lagen? I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- 2.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels att 6 kap. 11 § och 13 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 kap.

Kan du hantera e-pesten? – Skolledarna

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda enskilda människor i  Detta blev extra tydligt när sekretesslagen nu har ersatts av en ny och mer överskådlig offentlighets- och sekretesslag (OSL). Tycker du, när du  skola Efter en dom har uppgifter om elevsammansättning och betyg Det andra förslaget rör också Offentlighets- och sekretesslagen, men här  och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och 12 Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets- och sekretesslagen - En  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga.

2 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.